Skrócony czas pracy dla pracowników biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że na podstawie zarządzenia nr 8/2018 w związku z upałami, wprowadzony został skrócony czas pracy dla pracowników biura GOPS Kołbaskowo z siedzibą w Rosówku 16. Biuro GOPS Kołbaskowo będzie czynne w następujących godzinach:

2 sierpnia 2018 r. – od 7:30 do 13:00

3 sierpnia 2018 r. – od 7:30 do 13:00

Przepraszamy za utrudnienia


Skrócony czas pracy dla pracowników biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

 

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że na podstawie zarządzenia nr 8/2018 w związku z upałami, wprowadzony został skrócony czas pracy dla pracowników biura GOPS Kołbaskowo z siedzibą w Rosówku 16. Biuro GOPS Kołbaskowo będzie czynne w następujących godzinach:
2 sierpnia 2018 r. – od 7:30 do 13:00
3 sierpnia 2018 r. – od 7:30 do 13:00

Przepraszamy za utrudnienia


Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z dnia 26 lipca 2018r w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie nr 7/2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

z dnia 26 lipca 2018r

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 917 ze zm.), §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo nr Or.077.15.2015 z dnia 3 lutego 2015r  zarządzam, co następuje:

1.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach  wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie w okresie od 27 lipca 2018r do 1 sierpnia 2018r.

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 27 lipca 2018r. do 01 sierpnia 2018r.  będzie czynny w następujących godzinach:

27 lipca 2018r. od  7.30 do 13.00

30 lipca 2018r. od  9.00 do 14.00

31 lipca 2018r. od  7.30 do 13.00

01 sierpnia 2018r. od  7.30 do 13.00

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

 ( umowa zlecenia)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pomoc administracyjna  

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

 1. Określenie stanowiska:

pomoc administracyjna

III. Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenia  – 3 miesiące

 1. Wymagania: 
 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Doświadczenie w pracy biurowej
 3. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office
 1. Warunki umowy zlecenia:

Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń: wychowawczego 500+ i „Dobry start”

Okres trwania umowy zlecenie: 3 miesiące ( I dekada sierpnia – I dekada  listopada)

Usługa będzie wykonywana w ilości 40 godzin tygodniowo w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Ośrodka

Wynagrodzenie: 2 600 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące sześćset złotych brutto)

 1. Przedmiot zlecenia:

Czynności związane z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych 500+  i „Dobry start” a w szczególności:

 1. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wypłatę świadczeń wraz z załączoną dokumentacją.
  2. Rejestrowanie przyjmowanych wniosków.
  3. Udzielanie informacji o uprawnieniach do 500+ i „Dobry start”, sposobie składania wniosków itp.,
  4. Czynności kancelaryjne związane z obsługą świadczeń; kopertowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty

VII.  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie – oferta wykonania umowy zlecenia
 2. Życiorys (CV)

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do  27 lipca 2018 roku do godziny 15:00. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo lub przesłać na adres
e-mail: gops@kolbaskowo.pl .

Osoby do kontaktu:

Panie: Sylwia Krężelok i Monika Płusko-Żurawik – pracownicy realizujący świadczenia 500+ i „Dobry start”  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Telefon kontaktowy:

91 506 55 578

91 311 95 92

Kierownik GOPS

Barbara Makiewicz-Trąbka


Dobry Start (300+)

 

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

 1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
 2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..

Świadczenie nie przysługuje:

 

 1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie (Rosówek 16), a w przypadku wniosków składanych drogą internetową za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. (banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego) Przy wybieraniu właściwej gminy należy wybrać Rosówek

– od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

 


Ochrona danych osobowych


Informacja o prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO)  informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
 • zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednocześnie informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, email: gops@kolbaskowo.pl   , tel.: 91 311 95 92
 2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  siedzibie GOPS, Tel. 91 311 95 92, lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Międzynarodowy Dzień Rodziny

„SENIOR W RODZINIE”

 


30.04.2018 GOPS nieczynny

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROSÓWKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 30.04.2018R. (PONIEDZIAŁEK), GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROSÓWKU BĘDZIE NIECZYNNY.

 

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1/2018