Międzynarodowy Dzień Rodziny

„SENIOR W RODZINIE”

 


30.04.2018 GOPS nieczynny

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROSÓWKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 30.04.2018R. (PONIEDZIAŁEK), GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROSÓWKU BĘDZIE NIECZYNNY.

 

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1/2018


Projekt LOKOMOTYWA-cja

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz otoczenia tych osób tj. rodziców zastępczych i matek z dzieckiem niepełnosprawnym; mieszkańców powiatu polickiego, którzy korzystają z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i/lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach i/lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie wśród osób objętych wsparciem. Uczestnicy projektu w zależności od zdefiniowanych potrzeb zostaną objęci wsparciem w ramach jednej ze ścieżek reintegracji:
– dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej,
– dla rodzin zastępczych,
– dla wychowanków pieczy zastępczej,
– dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia,
– dla biologicznych rodzin wieloproblemowych,
– dla rodzin przemocowych,
– dla osób biernych zawodowo.
Okres realizacji projektu: 1.04.2017 do 31.03.2020r.
Wartość projektu: 3 289 869,96 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt z biurem projektu:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
Rosówek 16
Tel 913119592
fax 915065579
email: gops@kolbaskowo.pl


Informacja stypendia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Kołbaskowo.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania świadczeń oraz terminie składania wniosków znajdują się w zakładce STYPENDIA


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

Tags : 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

 ( umowa zlecenia)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pomoc administracyjna  

 I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

II. Określenie stanowiska:

pomoc administracyjna

 III. Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenia  – 3 miesiące

IV. Wymagania: 

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  2. Doświadczenie w pracy biurowej
  3. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office

V. Warunki umowy zlecenia:

Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Okres trwania umowy zlecenie: 3 miesiące ( II dekada września – II dekada  grudnia)

Usługa będzie wykonywana w ilości 40 godzin tygodniowo w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Ośrodka

Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

VI. Przedmiot zlecenia:

Czynności związane z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (na okres świadczeniowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.) a w szczególności:

  1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z załączoną dokumentacją.
  2.  Rejestrowanie przyjmowanych wniosków.
  3.  Udzielanie informacji o uprawnieniach do 500+, sposobie składania wniosków itp.,
  4.  Czynności kancelaryjne związane z obsługą świadczeń; kopertowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty

VII.  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie – oferta wykonania umowy zlecenia
  2. Życiorys (CV)

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do  11 września 2017 roku do godziny 15:00. w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo lub przesłać na adres e-mail: gops@kolbaskowo.pl .

Osoba o kontaktu:

Panie Sylwia Krążelok i Monika Płusko-Żurawik – pracownicy realizujący świadczenie wychowawcze w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Telefon kontaktowy:

91 506 55 578

91 311 95 92

                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                           Barbara Makiewicz-Trąbka


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny dnia 14.08.2017

Tags : 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kołbaskowie informuje, że w dniu  14.08.2017r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


Druki wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w tematycznych zakładakch  zostały umieszczone druki wniosków na świadczecznia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze 500+, na nowy okres świadczeniowy.


Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018

Fundusz alimentacyjny                  od 1 sierpnia 2017r.

Świadczenie wychowawcze 500+    od 1 sierpnia 2017r.

( możliwość składnia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem banku)

Świadczenia rodzinne                      od 1 sierpnia 2017r.

Stypendia szkolne                             od 1 – 15 września 2017r.

Złożenie wniosku przed w/w terminem w przypadku osób,  które maja już przyznane w/w świadczenia na okres świadczeniowy 2016/2017,  skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.


Informacja

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 02.05.2017R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY.


  • -

Witamy.

Witamy na nowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej