Informacje 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM – RODZINA 500 PLUS

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego).

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

  • – oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • – prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • – inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce „ druki i formularze”

UWAGA: wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie,

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Załączniki:

Wniosek 500 SW-1

oświadczenie 500+.pdf