Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.
Zespół ma siedzibę w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, który zapewnia jego obsługę administracyjno-techniczną.
Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.
Członkami Zespołu są przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy.
W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku, są to:

 1. Sławomir Budner  ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych )
 2. Beata Cwajda  (  Gimnazjum Publiczne w Przecławiu )
 3. Kamila  Dembińska ( Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny)
 4. Dariusz Podhajny  ( Komisariat Policji w Mierzynie )
 5. Izabela  Fertała  ( Szkoła Podstawowa w Będargowie)
 6. Łukasz Golczewski   ( Straż Gminna)
 7. Kamila Filipiak  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )
 8. Elżbieta Knapik  ( Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie)
 9. Barbara Makiewicz-Trąbka  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )
 10. Elżbieta Sobolewska   ( Sąd Rejonowy w Szczecinie )
 11. Lucyna Rode- Markiewicz ( Szkoła Podstawowa w Przecławiu)
 12. Wojciech Żuliński (Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Przecławiu )

Cele Zespołu

 • Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 • Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Cele Zespołu realizowane są przez:

 1. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, a także podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
 2. Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb:

świadczenie poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom      problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

 1. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 2. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
 3. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.Kontakt :

 Zespół Interdyscyplinarny

Rosówek 16
72-001 Kołbaskowo

Tel. 91 311 95 92

       91 506 55 73

e-mail: zi@kolbaskowo.pl

 

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa